Accessibility | Skip to primary navigation | Skip to main content | Skip to footer |


What's on City of Melbourne


Vietnamese

Thành phố Melbourne đã có dịch vụ thông dịch qua điện thoại gọi là Multilingual Information lines.

Người gọi có thể chọn để được chuyển thẳng đến thông dịch viên hoặc nghe thông tin thâu âm về:

  • lệ phí nóc gia và định giá bất động sản

  • dịch vụ dành cho người cao niên và người khuyết tật

  • phế liệu

  • đậu xe và giấy phạt

  • dịch vụ dành cho gia đình và thiếu nhi.

Muốn điện thoại cho Multilingual Information lines, xin gọi số: 9280 0725.